Illustrationer: Nils Modig

Fil.dr Fredrik Hallgren
C14-datering av människoben från Kvärlöv offerkärr, Saxtorp Skåne

Fil.dr Stella Macheridis
En bardval i Västra Karaby: Vad gör den där?

PhD Amber Sofia Roy
Portable XRF-analysis, geological identification and use-wear analysis of 81 battle-axes from Skåne, Halland and Blekinge

Fil.dr Dalia Anna Pokutta Prosperity in the Bronze Age Scania

Fil.dr Hanna Menander
Lunds medeltida gravar. En ny och fördjupad studie av gravarna i S:t Stefan.

Antikvarie Ulrika Wallebom Simrishamn före Simrishamn – en analys av fornsakssamlingen på Österlens museum.2007

Sten Tesch
Ystad revisited – nya perspektiv på ett gammalt rövarnäste, 25 år efter projektet Medeltidsstaden

Helene Wilhelmsson
Osteologisk studie av benmaterial från järnåldersgravfältet i Istaby på Listerlandet i Blekinge

2006

Ola Magnell
Agerödmänniskan: boplatserna, jakten och faunan i centrala Skåne under mesolitikum

2005

Tore Artelius
Religiös symbolik vid begravningar under yngre järnåldern

Katalin Schmidt Sabo
Den medeltida byns sociala dimensioner

2004

Per Karsten & Mac Svensson
Skandinaviska megalitgravar i nytt ljus

Jan Kockum
Bäckaskogs slott

2003

Ingrid Gustin
Vikingatida vikter och varuutbyte. Aspekter på tidig marknadshandel i Östersjöområdet

Louise Ströbeck
Ting i tanke

2002

Bodil Pettersson
Danmark i Skåne – arkeologi och regional identitet

Katarina Nordström
Speglingar av döden i den arkeologiska forskningstraditionen

2001

Bengt Nordqvist
Undersökningar av mesolitiska boplatser i Halland

Bengt Söderberg & Fredrik Svanberg
Arkeologiska undersökningar i den vikingatida borgen Borgeby

2000

Peter Carelli
Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

Cecilia von Heijne
Vikingatida skattfyndplatser i Skåne

1999

Eva Andersson
Textilproduktion under yngre järnålder – vikingatid

Joakim Thomasson
Den urbana identiteten – en studie kring en samhällsgrupps framväxt i östra Danmark

1998

Thomas Thieme & C-O Cederlund
Provundersökning av skeppsvraket Galtabäck II

Mats Roslund
Slutförandet av avhandlingen ”Gäster i huset”

Björn Nilsson
Undersökning av Ronnebyåns stenåldersboplatser

1997

Eva Andersson
Bearbetning av textilfynden från Norrvidinge i Skåne

Anders Andrén & Jes Wienberg
Projektet ”Skånelands kalkmålningar”

Ingrid Bergenstråle
Undersökning av boplatser från senmesolitikum i Skateholm

1996

Leifh Stenholm
Undersökningar inom Hallarumsprojektet

Vibeke Vandrup Martens
Keramiska tunnslip från undersökningar i Lund

Fredrik Svanberg Forskningshistorisk analys av nordiskt gravmaterial från vendel- och vikingatida gravar

1995

Carolin Arcini & Maria Cinthio
Människors levnadsvillkor under medeltid utifrån material från Drottens kyrkogård i Lund

Eva Weiler
Bronsålderns metallföremål och produktionsplatser i Skåne, Blekinge och Halland

Mats Roslund
”Gäster i huset” – slaviska och skandinaviska förbindelser under tidig medeltid

1994

Cajsa Lund
Förhistoriska och medeltida föremålssamlingar i Skåne, Halland och Blekinge

Charlotte Mascher
Inventering av det fossila odlingslandskapet i östra Halland

Marit Anglert
Studier av de medeltida kyrkorna i Blekinge

1993

Leifh Stenholm
Projektet ”Vikingatida/tidigmedeltida säsongsbosättningar i Blekinges östra skärgård”

Charlotte Fabeck
Undersökningar inom projektet ”Mellan daner och svear”

Anders Ödman
Detaljstudie inom projektet ”Norra Skånes medeltid”

1992

Karl-Axel Björkkvist
Dokumentation av hällristningar i Blekinge

Kristina Jennbert
Förstudier till en undersökning av stenålderns bebyggelse i Kullabygden

Per Karsten
Provundersökningar av neolitiska offerplatser i Skåne

1991

Henrik Klackenberg
Skånemarknadens myntcirkulation

Bengt Nordqvist
Undersökning av fyndlokalen för den sk. Rolfåkersmannen

Mats Anglert
Forskning kring den kyrkliga organisationen i Skåne under äldre medeltid

1990

Ulf Säfvestad
Mät- och analysmetoder vid kartering av bronsåldershögar i Skåne

Carolin Arcini
Bearbetning av skelettmaterial från en medeltida kyrkogård i Lund

Bengt Westergaard
Studier av fyndmaterial från neolitiska boplatser i Halland

1989

Mats Regnell
Arkeologisk och paleoekologisk undersökning vid Bökeberg i Skåne

Jes Wienberg
Kyrkoarkitektur 1300 – 1550 i Skåne och Danmark

1987

Anders Ödman
Projektet Norra Skånes medeltid

Barbro Sundnér
Projektet Skånes medeltida stenkyrkor

2021
Fil.dr Markus Fjellström och professor Kerstin Lidén
En studie av senpaleolitiska renar i södra Sverige

2021
Antikvarie Andreas Manhag
Tappat och gömt i kanikernas kor. Nya upptäckter, rekonstruktion och omvärdering av ett världsunikt arkeologiskt fynd från Lunds domkyrkas korstolar

2021
Fil.dr Ann-Mari Hållans Stenholm

Förstudie Augerums medeltida kyrka, Blekinge

2020
Mats Anglert
Blekinge – från sjökrigare till bönder

2020
Adam Bolander
Kammakarnas Lund – en bild i förändring

2019
Paul Eklöv Pettersson
Joen Leffler
Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar

2019
Caroline Ahlström Arcini
Prästens nitiska noteringar – grund för arkeologiska demografiska modeller

2018
Andreas Nilsson
Dalby Hage

2018
Lena Strid
Artidentifiering av pergament från medeltida handskrifter i Skåne

2018
Andreas Svensson
Tord Bergelin
Från malm till svärd – Experimentell järnframställning vid Holma, Höör

2017
Anna Tornberg
Trauma, våld och vård i sydsvenskt senneolitikum och äldre bronsålder, c. 2300–1100 f.Kr.

2017
Matti Wiking Leino
Analyser av DNA från arkeobotaniska fynd från Peder Winstrups kista 1679

2017
Carl Persson
Insjöarnas dolda källmaterial – ett exempel från Bolmens botten

2016
Erika Rosengren
The History of Bison and Man – potentially solving the problems of taxonomic discrimination of bone fragments of large bovines in archaeozoological assemblages by Mass Spectometry

2016
Helene Wilhelmson
Översiktlig bioarkeologisk analys av alla gravar från S:t Jakobs kyrkogård i Lund (1100-1560 e. Kr.), Skåne

2015
Susan Hydén
Förstudie inför projektet ”När allt går i bitar – manipulering och fragmentering av kroppar och föremål under neolitikum”.

2015
Mikael Larsson
Matlagning och brödbak i det förhistoriska Uppåkra.

2014
Karin Lundqvist
Studium av glas- och bärnstenspärlor funna i gravar från äldre järnåldern i Skåne.

2014
Charlotte Fabech & Ulf Näsman
Naturvetenskapliga metallanalyser av stämpelteknik och legeringar av Sösdalafynden, som består av delar till ryttarutrustningar från folkvandringstid (400-500-talen e. Kr.).

2013
Carl Persson
Projekt att studera människors mentala uppfattningar av landskapet och dess förändringar under äldre stenålder.

2013
Tony Björk & Ylva Wickberg
Fördjupad studie av ett fornlämningsområde från romersk järnålder och folkvandringstid i Degeberga

2012
Bengt Söderberg
Riktad arkeologisk undersökning för att påvisa om det har funnits gravmonument från neolitikum och bronsålder vid skeppssättningen Ales stenar.

2012
Joen Leffler
Gropkeramiska boplatsmönster i Skåne – En pilotstudie angående frågan om inlands och strandboplatser.

2011
Anna Tornberg
Hälsa utifrån ”secondary-products-revolution”.

2011
Sara Lind & Tina Westerberg
Utföra en invändig byggnadsarkeologisk undersökning av borgen Glimmingehus.

2010
Fredrik Ekengren
Romartida import i Skåne – kulturella nätverk i lokal kontext.

2010
Adam Boëthius
Transforming the dog – studies of morphological adaptations in the dog skeleton and its use for delving into the cultural and social needs of man.

2009
Magnus Andersson & Björn Nilsson
En kompletterande arkeologisk undersökning av det neolitiska megalitområdet Döserygg i Vellinge, Södra Skåne

2008
Torbjörn Brorsson & Lars Jönsson
Vä – en studie ett tidigmedeltida kungalev och dess funktion ur ett arkeologiskt perspektiv

2008
Åsa Berggren
Förhistoriska våtmarksdeponeringar – tolkningar och perspektiv

2007
Sten Tesch
Ystad revisited – nya perspektiv på ett gammalt rövarnäste, 25 år efter projektet Medeltidsstaden

2007
Helene Wilhelmsson
Osteologisk studie av benmaterial från järnåldersgravfältet i Istaby på Listerlandet i Blekinge

2006
Ola Magnell
Agerödmänniskan: boplatserna, jakten och faunan i centrala Skåne under mesolitikum

2005
Tore Artelius
Religiös symbolik vid begravningar under yngre järnåldern

2005
Katalin Schmidt Sabo
Den medeltida byns sociala dimensioner

2004
Per Karsten & Mac Svensson
Skandinaviska megalitgravar i nytt ljus

2004
Jan Kockum
Bäckaskogs slott

2003
Ingrid Gustin
Vikingatida vikter och varuutbyte. Aspekter på tidig marknadshandel i Östersjöområdet

2003
Louise Ströbeck
Ting i tanke

2002
Bodil Pettersson
Danmark i Skåne – arkeologi och regional identitet

2002
Katarina Nordström
Speglingar av döden i den arkeologiska forskningstraditionen

2001
Bengt Nordqvist
Undersökningar av mesolitiska boplatser i Halland

2001
Bengt Söderberg & Fredrik Svanberg
Arkeologiska undersökningar i den vikingatida borgen Borgeby

2000
Peter Carelli
Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

2000
Cecilia von Heijne
Vikingatida skattfyndplatser i Skåne

1999
Eva Andersson
Textilproduktion under yngre järnålder – vikingatid

1999
Joakim Thomasson
Den urbana identiteten – en studie kring en samhällsgrupps framväxt i östra Danmark

1998
Thomas Thieme & C-O Cederlund
Provundersökning av skeppsvraket Galtabäck II

1998
Mats Roslund
Slutförandet av avhandlingen ”Gäster i huset”

1998
Björn Nilsson
Undersökning av Ronnebyåns stenåldersboplatser

1997
Eva Andersson
Bearbetning av textilfynden från Norrvidinge i Skåne

1997
Anders Andrén & Jes Wienberg
Projektet ”Skånelands kalkmålningar”

1997
Ingrid Bergenstråle
Undersökning av boplatser från senmesolitikum i Skateholm

1996
Leifh Stenholm
Undersökningar inom Hallarumsprojektet

1996
Vibeke Vandrup Martens
Keramiska tunnslip från undersökningar i Lund

1996
Fredrik Svanberg
Forskningshistorisk analys av nordiskt gravmaterial från vendel- och vikingatida gravar

1995
Carolin Arcini & Maria Cinthio
Människors levnadsvillkor under medeltid utifrån material från Drottens kyrkogård i Lund

1995
Eva Weiler
Bronsålderns metallföremål och produktionsplatser i Skåne, Blekinge och Halland

1995
Mats Roslund
”Gäster i huset” – slaviska och skandinaviska förbindelser under tidig medeltid

1994
Cajsa Lund
Förhistoriska och medeltida föremålssamlingar i Skåne, Halland och Blekinge

1994
Charlotte Mascher
Inventering av det fossila odlingslandskapet i östra Halland

1994
Marit Anglert
Studier av de medeltida kyrkorna i Blekinge

1993
Leifh Stenholm
Projektet ”Vikingatida/tidigmedeltida säsongsbosättningar i Blekinges östra skärgård”

1993
Charlotte Fabeck
Undersökningar inom projektet ”Mellan daner och svear”

1993
Anders Ödman
Detaljstudie inom projektet ”Norra Skånes medeltid”

1992
Karl-Axel Björkkvist
Dokumentation av hällristningar i Blekinge

1992
Kristina Jennbert
Förstudier till en undersökning av stenålderns bebyggelse i Kullabygden

1992
Per Karsten
Provundersökningar av neolitiska offerplatser i Skåne

1991
Henrik Klackenberg
Skånemarknadens myntcirkulation

1991
Bengt Nordqvist
Undersökning av fyndlokalen för den sk. Rolfåkersmannen

1991
Mats Anglert
Forskning kring den kyrkliga organisationen i Skåne under äldre medeltid

1990
Ulf Säfvestad
Mät- och analysmetoder vid kartering av bronsåldershögar i Skåne

1990
Carolin Arcini
Bearbetning av skelettmaterial från en medeltida kyrkogård i Lund

1990
Bengt Westergaard
Studier av fyndmaterial från neolitiska boplatser i Halland

1989
Mats Regnell
Arkeologisk och paleoekologisk undersökning vid Bökeberg i Skåne

1989
Jes Wienberg
Kyrkoarkitektur 1300 – 1550 i Skåne och Danmark

1988
Dan Carlsson
Vikingatida hamnar i Blekingehamnar

1988
Elisabet Rudebeck
Flintbrytning och redskapsproduktion

1987
Anders Ödman
Projektet Norra Skånes medeltid

1987
Barbro Sundnér
Projektet Skånes medeltida stenkyrkor