Fil. mag. Anna Tornberg, Lunds Universitet tilldelas 50 000 kronor för projektet ”Trauma, våld och vård i sydsvenskt senneolitikum och äldre bronsålder, c. 2300–1100 f.Kr.”

Syftet med arbetet är att osteologiskt undersöka och utvärdera skalltrauman för en diskussion kring våld, vård och samhälle under senneolitikum och äldre bronsålder. En web-baserad modell kallad Index of care kommer att utnyttjas som en plattform för analysen. Analysen syftar till att kartlägga förekomsten av läkta eller oläkta skador och om det finns tecken på medicinsk behandling.

Resultatet av Anna Tornbergs arbete kommer att ge ny och värdefull kunskap om samhälleliga förändringar och existensen av en eventuell krigarelit i Sydskandinavien under brytningstiden mellan senneolitikum och bronsålder. Frågan är om vi kan se ett utökat våld mellan människor under denna tid?

Docent Matti Wiking Leino, Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet tilldelas 23 400 kr för projektet ”Analyser av DNA från arkeobotaniska fynd från Peder Winstrups kista 1679”

Syftet är att genom DNA-analyser av kornkärnor jämföra historiska och moderna växtprov för att se om växtmaterialet genomgått förändringar över tid.

Frågan är om det skånska 1600-talsjordbruket utsattes för påfrestningar som krig, kallt klimat eller införsel av nytt växtmaterial. Hur pass förändrade är odlingsväxterna idag i förhållande till 1600-talets spannmål? Projektet prövar här DNA som en metod för att erhålla nya perspektiv på den skandinaviska odlingshistorien.

Fil. dr Carl Persson, erhåller 26 600 kr för projektet ”Insjöarnas dolda källmaterial – ett exempel från Bolmens botten”

Syftet är att avrapportera de naturhistoriska och kulturhistoriska lämningarna som bl.a. trästubbar och fiskfällor som påträffades under extremt lågt vattenstånd i sjön Bolmen hösten 2016. Trädstubbar har bl.a. gett mycket tidiga dateringar till preboreal tid. De dränkta skogarna ger mycket konkret kunskap om det lokala klimatet och hur den mesolitiska skogen gestaltade sig. Det nya materialet har gett dateringar alltifrån den äldre stenåldern till nutiden.

Arbetet kommer att bidra till att detta tidigare okända källmaterial kan uppmärksammas av forskarvärlden. Rapporten syftar också till att uppmärksamma de antikvariska myndigheterna om betydelsen av att denna typ av fornlämningar karteras och skyddas från fortsatt förstörelse.