Fil.dr Markus Fjellström och professor Kerstin Lidén tilldelas 30 000 kronor för projektet ”En studie av senpaleolitiska renar i södra Sverige”

Syftet med projektet är att studera vildrenen i Skåne under den senpaleolitiska tiden. Vildrenens migrationsmönster ändrades i samband med klimatförändringarna och isavsmältningen under den senglaciala perioden. Frågan är hur vildrenen rörde sig före och efter den tidsperiod då det fanns en landbrygga mellan Skåne och Danmark. Med hjälp av isotopanalyser av kol, kväve, svavel och strontium och analyser av aDNA skall 10 renar i det skånska materialet analyseras med avseende på mobilitet, diet, klimat och genetik. Resultaten skall kopplas till andra arkeologiska, historiska och moderna renpopulationer i Norden. Projektet är en delstudie av projektet ”Domestication in Action” vid Uleåborgs universitet.

Studien av vildrenen i Skåne kommer att ge oss en betydelsefull kunskap om renens rörelsemönster som kompletterar tidigare forskning om den senglaciala tidens klimat och om renjägarnas landskap.

Antikvarie Andreas Manhag tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Tappat och gömt i kanikernas kor. Nya upptäckter, rekonstruktion och omvärdering av ett världsunikt arkeologiskt fynd från Lunds domkyrkas korstolar”

Syftet med projektet är att rekonstruera och analysera de medeltida föremål som påträffades under korstolarna i Lunds domkyrka år 1833. Fyndet av dessa föremål är unikt i sitt slag men har hittills inte varit känt i sin helhet framför allt på grund av att det tidigt delades upp på flera olika specialsamlingar. Bland föremålen finner man mynt, liturgiska föremål, skrivdon, handskrivna lappar men även mera aparta ting såsom en halv kortlek, tärningar, skor och amuletter.

Tack vare nyupptäckta och hittills okända dokument med detaljerad information om insamlandet av föremålen från korstolarna kan man nu få en fullständig bild av dessa. Genom denna nya information blir det även möjligt att knyta föremålen till enskilda korstolar och därmed till olika kategorier inom den kyrkliga hierarkin. Det nämligen känt att prelater, kaniker, korgossar etc. hade sina bestämda platser bland korstolarna. Ett studium av korstolsfynden från Lunds domkyrka kommer sålunda att kunna ge en unik bild av materiell kultur i en medeltida kyrklig miljö.

Fil.dr Ann-Mari Hållans Stenholm tilldelas 30 000 kronor för projektet ”Förstudie Augerums medeltida kyrka, Blekinge”

Syftet med projektet är att söka förstå hur Augerums medeltida kyrka sett ut samt undersöka kyrkans plats i det omgivande landskapet. Augerum, belägen norr om Karlskrona, är en av många socknar i Blekinge där den medeltida kyrkan revs under 1800-talet. Endast en liten del återstår idag av det ursprungliga, medeltida kyrkolandskapet. I Augerum har det dock visat sig att en betydande del av den äldre kyrkans murverk finns kvar i den nya kyrkan.

Genom att tillämpa moderna undersökningsmetoder som laser-scanning och arkeobotanik avser projektet att kunna ge ny bild av den medeltida kyrkan i Augerum och därmed bidra till kunskapen om det idag ofullständigt kända kyrkolandskapet i Blekinge. Man kommer även att använda drönarfotografering för studiet av jordbruksbygden vid Lyckebyån och kyrkans plats i detta landskap.