Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar”

Syftet med projektet är att sammanställa och tillgängliggöra tidigare icke publicerat material och dokumentation från de arkeologiska undersökningar av Ales stenar som utfördes av professor Märta Strömberg under perioden 1987-2005. Materialet består av ritningar, anteckningar, fotografier och fynd. Ales stenar är en av landets mest uppmärksammade och mest besökta fornlämningar. Detta arbete kommer att få stor betydelse för tolkningen av monumentet och dess omgivningar.

Fil. dr Caroline Ahlström Arcini, Arkeologerna SHMM, tilldelas 40 000 kr för projektet ”Prästens nitiska noteringar – grund för arkeologiska demografiska modeller”

Syftet med projektet är att analysera och dokumentera en unik kyrkobok från byarna Sörby-Magle och Kirkerup på Själland. Boken ger en minutiös information om människors liv och död under en period av 42 år, 1646-1688, med en helt ny detaljeringsgrad om vigda, födda och döda och hur de drabbats av epidemier. Resultaten skall bilda underlag för en jämförande diskussion om dåtida demografiska förhållanden i Ystadtrakten. Projektet bryter ny mark och kan få betydelse även för förhistorisk demografi. Arbetet kan förväntas få ett stort internationellt genomslag.