Fil.lic. Karin Lundqvist, Eslöv, tilldelas 48 000 kronor för ”Studium av glas- och bärnstenspärlor funna i gravar från äldre järnåldern i Skåne”

Karin Lundqvists undersökning tar sin utgångspunkt i de fynd som gjorts vid arkeologiska undersökningar inför byggandet av ESS anläggningen utanför Lund.

Syftet med projektet ”Pärlor i gravar från äldre järnåldern i Skåne” är att detaljstudera pärlorna för att diskutera deras proveniens och deras kronologiska och rumsliga mönster. Pärlmaterialet sätts i relation till andra gravgåvor för att diskutera var och hur pärlorna framställts och hur de har burits i olika delar av Skandinavien. Studien kommer att publiceras i artikelform och som en digital databas tillgänglig för alla intresserade.

Fil.dr Charlotte Fabech och professor Ulf Näsman, Svalöv, tilldelas 52 000 kronor för ”Naturvetenskapliga metallanalyser av stämpelteknik och legeringar av Sösdalafynden, som består av delar till ryttarutrustningar från folkvandringstid (400–500-talen e.Kr.)”

Syftet med Charlotte Fabech och Ulf Näsmans undersökning är att genom metallanalyser slutligen klargöra föremålens och deponeringarnas sociala miljö och ursprung.

Sösdalaföremålen utgör ett av de klassiska och mest betydande fynden från Norden. Fynden har gett sitt namn åt en speciell konststil från folkvandringstid. Trots detta har föremålen aldrig blivit fullständigt publicerade. Sösdalafynden är helt centrala för förståelsen av främmande kulturers inverkan på samhällsutvecklingen i Norden under järnålder. I detta sammanhang kommer de nya metallurgiska analyserna att få en avgörande betydelse.