Fil.dr Dalia Anna Pokutta tilldelas 50 000 kronor för projektet “Prosperity in the Bronze Age Scania: local trade and exchange of perishable goods in rural communities of SE Sweden.”

Projektets syfte är att undersöka keramikkärl och den lera som de är uppbyggda av för att studera mobilitet och distribution av färskvaror i bronsåldersbygden i sydöstra Skåne. Olika metoder skall kombineras. Keramiken analyseras med avseende på form och godstyper för att få en förståelse för om de använts till flytande eller fasta färskvaror, exempelvis mejeriprodukter, pigment, honung och vaxer. C14 dateringar av keramiken avser att ge en detaljerad kronologi. Analyser av 87Sr/86Sr – isotoper avser att spåra platserna där leran hämtats. Strontiumanalysen kan ge en information om ett kärl tillverkades lokalt eller om det kom från någon annanstans.

Isotopstudier av keramik har tidigare utförts i Medelhavsområdet och skall nu prövas på bronsåldersmaterialet på de arkeologiska platserna Löderup, Hagestad, Valleberga, Vik, Ingelstorp och Kivik i sydöstra Skåne. Projektet bidrar till att ge nya perspektiv på människors mobilitet och rörelsemönster i den sydöstskånska bronsåldersbygden. Fil.dr Markus Fjellström

Fil.dr Hanna Menander tilldelas 40 000 kr för projektet ”Lunds medeltida gravar. En ny och fördjupad studie av gravarna i S:t Stefan.”

Syftet är att studera gravmaterialet från S:t Stefans kyrka i Lund utifrån ett socialt och religiöst perspektiv. Drygt 2000 gravar tillhörande denna kyrka undersöktes av Kulturen i Lund under åren 1979–80. Gravarna spänner över ett stort tidsrum från 1050 till reformationen på 1530-talet. Här fanns redan år 1050 en stavkyrka av trä vilken ersattes av en stenkyrka under första hälften av 1100-talet.

Studiet av gravarna kommer att fokusera på det inre gravskicket, dvs. hur kroppen har placerats i graven och vad eventuella föremål i graven kan betyda. Den långa brukningstiden av kyrkogården vid S:t Stefan gör att det finns en stor variation i gravmaterialet vilket ger möjlighet till studier av gravsedvänjornas förändring i ett långt tidsperspektiv. Syftet med projektet är dessutom att dess resultat skall kunna fungera som en referens vid framtida studier av medeltida gravar från Lund. Antikvarie Andreas

Antikvarie Ulrika Wallebom tilldelas 30 000 kronor för projektet ”Simrishamn före Simrishamn – en analys av fornsakssamlingen på Österlens museum.”

Projektets syfte är att göra en sammanställning av tidigare obearbetat arkeologiskt material från stenåldern till järnåldern som finns på Österlens museum. Föremålen är insamlade av privatpersoner sedan början av 1900-talet. Föremålen skall klassificeras och dateras. Utifrån de handskrivna accessionskatalogerna skall fyndomständigheterna och fyndplatserna klargöras.

Föremålen ger tillsammans med moderna arkeologiska undersökningar fördjupade perspektiv på bygdens förhistoria. Genom att också eftersöka arkeologiska material från Österlen som finns på andra museer i landet kommer projektet att kunna ge en så fullständig bild som möjligt av förhistoriska material. Projektet visar hur betydelsefullt det är att gå tillbaka till äldre insamlat material för att få en helhetsbild av vad vi idag kan veta om det förflutna. Fil.dr Ann-Mari Hållan