Fil. mag. Andreas Nilsson, Lunds Universitet, tilldelas 34 000 kronor för projektet ”Dalby Hage”

Syftet med projektet är att utföra en arkeologisk provundersökning och metalldetektering för att klargöra om det har funnits en boplats och odlingsmark i den norra delen av Dalby Hage. Mycket tyder på att Dalby varit ett betydande maktcentrum under yngre järnålder och äldre medeltid. Den stora katedralen från 1000-talet är ett tecken på detta men vi saknar belägg för övrig bebyggelse. Den planerade undersökningen skulle kunna öka kunskapen om denna bebyggelse.

Fil .mag. Lena Strid, Lunds Universitet, tilldelas 26 000 kr för projektet ”Artidentifiering av pergament från medeltida handskrifter i Skåne”

Syftet är att analysera juridiska dokument skrivna i Lund mellan 1100 och 1530. Genom att analysera proteiner i pergamenten kan man klargöra om pergamenten är tillverkade av kalv-, får- eller getskinn. Detta får betydelse för förståelsen av den samtida djurhållningen och behovet av djurhudar för produktionen av skriftliga dokument under medeltiden.

Fil. mag. Andreas Svensson, Lunds Universitet, och Tord Bergelin, Höör, erhåller 40 000 kr för projektet ”Från malm till svärd – Experimentell järnframställning vid Holma, Höör”

Syftet är att genom experiment öka kunskapen om blästjärnsframställning under förindustriell tid. Genom att särskilt studera avfallet från tillverkningsprocessen är det möjligt att fördjupa tolkningen av det arkeologiska materialet och järnets kulturhistoriska betydelse.