Antikvarie Mikael Björk vid Blekinge museum tilldelas 40 000 kr för projektet ”Blekinges pålspärrar”

Projektets syfte är att förstå sambandet mellan Blekinges pålspärrar och det tidigmedeltida samhället under 1000-

1100-tal. Dateringarna från pålspärrarna skall jämföras med omkringliggande bebyggelse, gravfält, deponier, hamnar,

tidiga kyrkor och handelsplatser. Vilka kronologiska beröringspunkter kan finnas under 1000-och 1100-talen?

Blekinges pålspärrar ska även jämföras med liknande anläggningar i Danmark och övriga Sverige, såsom i Foteviken

och Roskildefjorden.


Fil.dr. Michael Neiss vid Lunds universitet tilldelas 15 000 kr för inköp av forskningsutrustning för projektet
”Handicraft Archaeology based on Intelligent Technology (HAbIT)”.

Projektet syftar till att förstå hur den sena järnålderns och den tidiga medeltidens brukskonst bidrog till att göra

Skandinavien till en del av den västerländska kristenheten. Projektet tar sin utgångspunkt i arkeologiskt material från

olika fyndplatser i Skåne och Danmark, däribland det medeltida Lund.


MA, osteolog, Sandra Tornberg Fritz vid Lunds universitet tilldelas 45 000 kr för projektet ”Graven i Uppåkra.”

Projektet tar sin utgångspunkt i ett fynd från 1930-talet av en ensamliggande grav från äldre järnålder i Uppåkra.

Ytterst få gravar har påfräffats i det stora boplatsområdet på denna plats. Med hjälp av nya naturvetenskapliga metoder

såsom isotopanalys och proteomikanalys är syftet att ta reda på mobilitetsmönster, diet, hälsa, sjukdom, ålder och kön

på den döde. Med de nya metoderna kan dessa frågor studeras med större noggrannhet än tidigare.