Fil.mag. Susan Hydén, Lunds Universitet, tilldelas 48 000 kronor till en förstudie inför projektet ”När allt går i bitar – manipulering och fragmentering av kroppar och föremål under neolitikum”

Kartläggningen av fyndkontexter med skelettmaterial av människa syftar till att förstå komplexiteten bakom hanteringen av de döda under yngre stenåldern i Skåne. Susan Hydéns förhållningssätt går på tvärs av våra vanligaste föreställningar kring gravskick eftersom skelettdelar förekommer inte bara i gravar utan också i förment profana sammanhang som gropar, kulturlager och våtmarker.

Susan Hydéns studie kommer att ge oss ny kunskap om dåtida attityder och förhållningssätt till människan under yngre stenåldern. Denna förstudie har ambitionen att mynna ut i en större forskningsansökan.

Fil.mag. Mikael Larsson, Lunds Universitet, tilldelas 52 000 kronor för studien ”Matlagning och brödbak i det förhistoriska Uppåkra”

Syftet är att utföra arkeobotaniska analyser av växtmaterial tillvarataget från ett större ugnsområde på den kända järnåldersboplatsen Uppåkra. Ugnsområdet har använts från ca 100 e.Kr. till 600 e.Kr. Avsikten är att belysa konsumtionsmönster av vegetabilier under järnåldern i Skåne.

Mikael Larssons arbete är en intressant och betydelsefull forskningsinsats som ger vidgade möjligheter att förstå Uppåkras komplexitet och rumsliga organisation. Arbete kommer att ge ny kunskap om såväl den lokala agrara produktionen som konsumtionen av införda matvaror.