Fil.dr. Mats Anglert tilldelas 50 000 kr för projektet ”Blekinge – från sjökrigare till bönder.”

Projektets syfte är att belysa Blekinges utveckling under yngre järnålder och medeltid, en utveckling som rymmer intressanta kontraster. Den yngre järnålderns landskap kännetecknas här av mindre bygder där lokala eliter byggt sin makt på handel och plundringståg. Mycket rika fynd på boplatser och i gravar speglar närvaron av dylika eliter. Några liknande materiella manifestationer av en lokal elit står inte att finna i medeltidens reglerade agrarsamhälle som snarast framstår som en periferi i det danska riket.

För att kunna studera denna förmodade samhällsförändring kommer flera olika källmaterial att utnyttjas, såsom arkeologiska fynd från boplatser och gravar, stående monument som runstenar och kyrkor, kartor och ortnamn samt andra skriftliga källor i form av lantmäteriakter och jordeböcker.

Fil.mag. Adam Bolander tilldelas 50 000 kr för projektet ”Kammakarnas Lund – en bild i förändring.”

Avfall från kammakerihantverk är ett ymnigt förekommande fyndmaterial i Lunds medeltida kulturlager och en viktig källa till kunskapen såväl om hantverkets utveckling som om stadens sociala och ekonomiska organisation under medeltiden. I Axel Christophersens avhandling från 1980 presenterades en modell för utvecklingen av detta hantverk, vilken varit i princip allenarådande sedan dess.

Det rubricerade projektet syftar till att problematisera och omvärdera ovan nämnda modell. Utgångspunkten är ett avfallsmaterial från en undersökning på Stortorget i Lund år 1998. En bearbetning av detta material, som är framtaget med stratigrafiskt noggrannare metoder än vid tidigare undersökningar, förväntas kunna ge en bättre underbyggd och mera nyanserad bild av kammakeriets utveckling och därmed förnya diskussionen kring detta centrala källmaterial.