Fil.dr Fredrik Hallgren, Uppsala, tilldelas 17 500 kr för projektet ”C14-datering av människoben från Kvärlöv offerkärr, Saxtorp Skåne”.

Projektets syfte är att utföra C14-dateringar på människoben från offerkärret i Kvärlöv, Skåne. Resultaten av C14-dateringarna kommer att göra det möjligt att diskutera tidigare resultat av isotop-och dna-analyser från Kvärlöv. Studien kommer att leda till en bättre och mera nyanserad bild av människors härkomst och matkultur under tidigneolitikum i Sydskandinavien.

Fil.dr Stella Macheridis, Lund, tilldelas 51 000 kr för projektet ”En bardval i Västra Karaby: Vad gör den där?”.

Syftet med projektet är att genom benkemiska analyser studera ett fynd av en kota från en förmodad bardval i det vendeltida boplatskomplexet i Västra Karaby, Skåne. Fynd av bardvalar är mycket sällsynta på boplatser från järnåldern. Undersökningen kommer att kompletteras med arkivstudier av arkeologisk dokumentation från platsen samt insamling av zooarkeologiska data från andra platser. Projektet kommer att få betydelse för tolkningen av boplatsen och dess kulturella kontaktnät i Skandinavien. Projektet kommer också att få betydelse för vår kunskap om skånsk faunahistora och marina däggdjurs migrationsmönster.

PhD Amber Sofia Roy, Stockholm, tilldelas 23 200 kr för projektet ”Portable XRF-analysis, geological identification and use-wear analysis of 81 battle-axes from Skåne, Halland and Blekinge”.

Projektet syftar till att studera användningen av stridsyxor från yngre stenålder genom XRF-analys (röntgenfluorescensanalys), geologisk bestämning och bruksspårsanalys. Denna studie kommer att fördjupa vår kunskap om stridsyxorna, vars användning ännu är oklar. Genom ett studium av det stenmaterial som yxorna är tillverkade av, kommer vi att få en djupare förståelse för deras roll i olika sociala och kulturella sammanhang i Skandinavien.